header_004.jpg header_006.jpg header_001.jpg header_003.jpg header_005.jpg

Zorg

 

Hierbij een link naar het schoolondersteuningsprofiel.

Het is van groot belang om kinderen goed in hun ontwikkeling te volgen. Kinderen ontwikkelen zich van nature, zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden wij hulp. Voor het volgen van deze ontwikkeling gebruiken wij diverse instrumenten zoals het invullen van het leerlingvolgsysteem, cito toetsen en observaties in de groep. Binnen de school zijn er drie interne begeleiders die samen met de leerkrachten dit proces begeleiden. 

Cyclus Handelingsgericht Werken

Handelingsgericht werken (HGW) zetten wij in bij het volgen van onze leerlingen in de groep. Dat betekent dat wij na het afnemen van toetsen en met behulp van onze observaties een groepsoverzicht maken. Hierin beschrijven wij de onderwijsbehoeften van elke leerling, wat helpt een leerling om tot leren te komen, maar ook wat voor een leerling een belemmering kan zijn om tot leren te komen. De onderdelen uit het groepsoverzicht worden vervolgens gebruikt voor het invullen van het groepsplan. Een groepsplan wordt gemaakt voor diverse vakgebieden zoals rekenen, taal en lezen. 

Daarnaast wordt ook een groepsplan gemaakt op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. In het groepsplan wordt de aanpak van het onderwijs, de evaluaties en de vervolgstappen beschreven.  Het groepsoverzicht en de groepsplannen worden 2x per  besproken met de intern begeleider. Individuele leerlingen worden 3x per jaar besproken door middel van een leerlingbespreking met leerkracht en intern begeleider. 

Leerlingzorg

Wanneer blijkt dat een leerling op een van de ontwikkelingsgebieden achter blijft of achteruit gaat, wordt er samen met de intern begeleider een plan (kindplan/OPP) gemaakt waarin wordt beschreven welke extra ondersteuning het kind nodig heeft. Ook voor leerlingen die sneller gaan in hun ontwikkeling wordt er een plan gemaakt waardoor ook zij zich optimaal blijven ontwikkelen. Uiteraard worden deze plannen besproken met ouders en/of verzorgers.  

Wanneer wij als school ondersteuning nodig hebben bij de zorg van leerlingen kunnen wij onze orthopedagoog inschakelen, mevr. M. Waringa. Daarnaast kunnen wij als school ook een beroep doen op het samenwerkingsverband De Eem. School en ouders bepalen met elkaar welke hulp er ingezet gaat worden.  
Vanuit het samenwerkingsverband is er een onderwijsondersteuner en een gezinsondersteuner beschikbaar die met ouders en school gaat kijken naar welke middelen er op school (en thuis)  ingezet kunnen worden om tot een passend aanbod te komen voor deze leerling. ( zie ook passend onderwijs, schoolgids) 

De taalkanjerklas op de Vuurvogel

Wie zijn wij? 

Auris helpt mensen die problemen hebben met horen, spreken of taal. Ook begeleidt Auris professionals door o.a.  voorlichting, preventie en begeleiding. Passend onderwijs heeft daarbij bijzondere aandacht. Eén van de aandachtsgebieden van Auris betreft onderwijsarrangementen (‘cluster 2’). Toekenning van een arrangement vindt plaats door de Commissie van Onderzoek waarbij niet alleen de ernst van de beperking bepalend is, maar ook de onderwijsbehoefte van het kind en de ondersteuningsvraag van de school. 

Als er meerdere leerlingen binnen een school of wijk ondersteuning krijgen van Auris, wordt met de school gezocht naar een duurzame organisatievorm, waarbij de leerlingen optimaal profiteren van een specifiek lesaanbod. Op De Vuurvogel is in dit kader  gekozen voor een medium setting de ‘Taalkanjerklas’.  Dat betekent in de praktijk dat er twee dagdelen in de week een ambulant dienstverlener van Auris  op school aanwezig is.  Alle leerlingen in Vathorst met een arrangement bij Auris kunnen in principe gebruik maken van de voorzieningen in de medium setting.

Kerntaken zijn:

  • Bieden van ondersteuning en overdragen van expertise  aan het team van de school op gebied van taalontwikkeling en auditieve beperking (doof/ slechthorend).

  • Bieden van directe ondersteuning  aan  leerlingen die een arrangement hebben bij Auris.

Voordelen van deze organisatievorm zijn onder andere:

  • Ook andere kinderen profiteren mee van het aanbod van Auris op school, omdat de expertise van het hele team vergroot.

  • In sommige gevallen kunnen ook andere kinderen een periode meedraaien in de Taalkanjerklas, waardoor zij direct meeprofiteren van het specifieke aanbod.

  • Korte lijnen tussen ambulant begeleiders van Auris en leerkrachten en IB’ers van De Vuurvogel.

Mocht u vragen hebben over  de medium setting kunt u via de leerkracht of intern begeleider van uw kind contact met ons opnemen.

Femke Kuipers
Suzanne van Nieuwstadt

auris.jpg

 

 

© PCBO basisschool - de vuurvogel - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ